CẬP NHẬT ĐỊA CHỈ PHÒNG TRỌ GIÁ RẺ CHỔ Ở MIỄN PHÍ CHO THÍ SINH TẠI 04 ĐIỂM THI HUYỆN CẨM XUYÊN

Thứ hai - 20/06/2016 20:26
   
 


TỈNH ĐOÀN HÀ TĨNH
BCH ĐOÀN HUYỆN CẨM XUYÊN
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Cẩm Xuyên, ngày 22  tháng 6  năm 2016
 
 
DANH SÁCH KHẢO SÁT PHÒNG TRỌ
 
 
TẠI XÃ CẨM BÌNH - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH
Bí thư Đoàn xã: Nguyễn Thị Cảnh - 0962.800.483
TT Hộ gia đình Địa chỉ
(Thôn, xóm, TDP)
SĐT liên hệ Nội dung hỗ trợ Khoảng cách tới điểm thi
Số lượng chỗ cho thí sinh Mức kinh phí
(miễn phí, thuê giá?...)
Hỗ trợ các
điều kiện khác
(Nấu ăn: có, không? Hoặc các điều kiện khác)
1 Chị Hà Tân An 0941100864 5 nam Miễn phí   1.5 Km
2 Ông Căn Tân An 0912574982 3 nữ Miễn phí 1 Km
3 Bà Liệu Tân An 01634977759 4 nữ Miễn phí 1 Km
4 Bác Canh Tân An 0974822005 5 người Miễn phí 1 Km
5 Bác Lý Tân An 01642084556 8 người Miễn phí   1 Km
6 Ông Côi Tân An 01645346106 3 người Miễn phí   1 Km
7 Ông B Tân An 0977168904 4 nữ Miễn phí   1 Km
8 Bác Thanh Tân An 0977562623 3 nam Miễn phí   1.5 Km
9 Ông Tần Tân An 0918852799 4 nam Miễn phí   1.5 Km
10
 
Chị Hiền Sơn Tân An 01655230762 3 người Miễn phí   1.5 Km
11 Bà Tiến Tân An 01668850071 5 người Miễn phí   1 Km
12 Bác Ngộ Tân An 01674255877 10 người Miễn phí   1.5 Km
13 Ông Huy Tân An 01645323527 2 người Miễn phí   1.5 Km
14 Ông Hợi Cát Tân An   3 nam Miễn phí   1 Km
15 Ông Huấn Tân An 0988787048 3 người Miễn phí   1 Km
16 Bà Lợi Tân An 01697189994 4 người Miễn phí   1 Km
17 Bà Cầm Cháu Tân An 01678782427 8 người Miễn phí   1 Km
18 Ông Hùng Tân An 01646811815 10 người Miễn phí   1 Km
19 Anh Đỉnh Tân An 0988961038 3 người
 
Miễn phí   1 Km
20 Ông Phương Tân An   2 người Miễn phí   1 Km
21 Ông Dũng Tân An 0983970155 3 người Miễn phí   1 Km
22 Bà Lai Tân An   5 nữ Miễn phí   1 Km
23 Ông Chương Tân An   3 nữ Miễn phí   1 Km
24 Anh Huy Tân An 0973271549 3 nữ Miễn phí   1 Km
25 Anh Duyệt Tân An 0976873892 5 người Miễn phí   1 Km
26 Ông Hạnh Tân An 01685632737 5 người Miễn phí   1 Km
27 Anh Thông Tân An 01693236512 3 người Miễn phí   1 Km
28 Anh Sơn Tân An 0941496801 4 nữ Miễn phí   1 Km
29 Ông Anh Tân An 01656103081 3 nam Miễn phí   1 Km
30 Chú Hồng Bình Luật 01648018437 6 người Miễn phí   1 Km
31 Bà Thanh Bình Luật 01626461139 5 người Miễn phí   1 Km
32 Bác Kỳ Vân Bình Luật 01676286005 4 người Miễn phí   1,2  Km
33 Gì Liên Bình Luật 0986109236 3 nam Miễn phí   1 ,2 Km
34 Ông bà Sen Bình Luật 0906215350 2 nữ Miễn phí   1 ,2 Km
35 Bà Điểu Bình Luật 0941828200 4 nữ Miễn phí   1 ,5 Km
36 Chú Đỉnh Bình Luật 0977443509 4 người Miễn phí   1,5 Km
37 Chú Ngợi Bình Luật 0973442948 4 người Miễn phí   1,5 km
38 Ông Thiện Trung Trạm 01676677357 5 nam Miễn phí   2 km
39 Ông Tính Trung Trạm 01634130554 5 nam Miễn phí   2 km
40 Chị Hằng Đông Châu 0988591011 5 nữ Miễn phí   2km
41 Ông Hiếu Trung Trạm 0944015297 3 nữ Miễn phí   2 km
Tổng     176 176 chổ ở
miễn phí
   
 
 
 
TẠI XÃ CẨM THÀNH - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH
Bí thư Đoàn xã: Hà Thị Hồng Trang - 0912.313.188
TT Hộ gia đình Địa chỉ
(Thôn, xóm, TDP)
SĐT liên hệ Nội dung hỗ trợ Khoảng cách tới điểm thi
Số lượng chỗ cho thí sinh Mức kinh phí
(miễn phí, thuê giá?...)
Hỗ trợ các
điều kiện khác
(Nấu ăn: có, không? Hoặc các điều kiện khác)
1 Chị Thiêm Hưng Mỹ 0948736945 10 Miễn phí <100m
2 Bác Lợi Hưng Mỹ 01659805533 04 Miễn phí   <100m
3 Anh Thiện Hưng Mỹ 0904722570 03 Miễn phí <100m
4 Anh Hồng Hưng Mỹ 0973444939 05 Miễn phí   <100m
5 Chị Chiện Hưng Mỹ 0973444939 03 Miễn phí   <100m
6 Bà Châu Hưng Mỹ 01674690457 03 Miễn phí   <100m
7 Anh Tịch Hưng Mỹ 0943928279 03 Miễn phí   <10m
8 Chị Thái Hưng Mỹ 01688411418 05 Miễn phí <10m
9 Chị Châu Hưng Mỹ 0986008267 04 Miễn phí   <10m
10 Chị Thu Hưng Mỹ   02 Miễn phí <100m
11 Anh Lành Hưng Mỹ 0944470329 03 Miễn phí <100m
12 Chị Vinh Hưng Mỹ 0978259315 03 Miễn phí <100m
13 Anh Hương Hưng Mỹ 01666155175 03 Miễn phí   <100m
14 Chị Liên Hưng Mỹ   03 Miễn phí   <100m
15 Anh Mạnh Hưng Mỹ 01667873596 05 Miễn phí   <100m
16 Bác Quang Hưng Mỹ 01679876212 02 Miễn phí   <100m
17 Chị Trâm Hưng Mỹ 01252555142 03 Miễn phí <100m
18 Anh Long Hưng Mỹ 0972998596 02 Miễn phí <100m
19 Anh Thọ Hưng Mỹ 01657829829 03 Miễn phí <100m
20 Chị Hồng Hưng Mỹ 0167335712 06 Miễn phí <100m
21 Bác Minh Hưng Mỹ 01635345690 05 Miễn phí   <100m
22 Chị Hiền Hưng Mỹ   02 Miễn phí   <100m
23 Chị Lam Hưng Mỹ 0978612639 03 Miễn phí   <100m
24 Chị Ngọc Hưng Mỹ 0973860339 10 Miễn phí <100m
25 Bác Khuy Hưng Mỹ 0975648490 07 Miễn phí   <100m
26 Phan Thị Kim Oanh Hưng Mỹ 0942301463 06 Miễn phí 50m
Tổng     108 108 chổ ở
miễn phí
   
 
 
 
TẠI XÃ CẨM THÀNH - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS ĐẠI THÀNH
Bí thư Đoàn xã: Hà Thị Hồng Trang - 0912.313.188
TT Hộ gia đình Địa chỉ
(Thôn, xóm, TDP)
SĐT liên hệ Nội dung hỗ trợ Khoảng cách tới điểm thi
Số lượng chỗ cho thí sinh Mức kinh phí
(miễn phí, thuê giá?...)
Hỗ trợ các
điều kiện khác
(Nấu ăn: có, không? Hoặc các điều kiện khác)
1 Nguyễn Thành Công Thôn Kênh 0984356548 02 Miễn phí   <50m
2 Bùi Đức Quý Thôn Kênh 01638846759 05 đã nhận Miễn phí <50m
3 Trần Thị Hồng Thôn Kênh 0987272065 03 đã nhận Miễn phí <50m
4 Bà Cảnh Thôn Kênh 01646797300 05 Miễn phí <50m
5 Chị Phương Thôn Kênh 0965689740 05 Miễn phí <50m
6 Chị Nhung Thôn Kênh 0964567563 03 đã nhận Miễn phí <50m
7 Anh Quyết Thôn Kênh 01207334114 03 Miễn phí <50m
8 Chị Tâm Thôn Kênh 01263106849 05(đã nhận 3) Miễn phí <50m
9 Chị Liên Thôn Kênh 0985476589 05(đã nhận 1) Có chỗ ở miễn phí cho con em gia đình có công <50m
10 A Hoàng Thôn Kênh 0915081936 2 Miễn phí   <50m
11 Chị Vân Thôn Kênh 0972354891 03 Miễn phí   <50m
12 Anh Dũng Thôn Kênh 0973977276 06 đã nhận Miễn phí   <50m
13 Bà Loan Thôn Kênh 01628404487 04 Miễn phí <50m
14 Bà Nguyệt Thôn Kênh   03 Đã  nhận Miễn phí   <50m
15 Chị Điều Thôn Kênh   02 Đã nhận Miễn phí   <50m
16 Chị Liên Thôn Kênh   01 đã nhận Miễn phí   <50m
17 Bà Xuân Thôn Kênh 01677119937 02 Miễn phí    
18 Bà Toán Thôn Kênh 0965148243 02(nữ) Miễn phí    
19 Bà Bằng Thôn Kênh   02 Miễn phí    
20 Bà Hoa Thôn Kênh 01638595897 10 Có suất ở miễn phí (tùy chọn)  
21 Ông Khánh Thôn Kênh 0969526293 02 Miễn phí (tùy chọn)  
22 Bà Chính Thôn Kênh 0943297427 10 Miễn phí  
23 Đặng Văn Thắng Thôn Kênh 01679180980 06(đã nhận) Miễn phí  
24 Ông Được Thôn Kênh 0167768493 03 (đã nhận) Miễn phí  
25 Bà Tiêu Thôn Kênh 0973586774 02 đã nhận Miễn phí  
26 Anh Lịch Nam Bắc Thành 01654789628 03 đã nhận 01 Miễn phí    
27 Dương Thị Nhâm Thượng Bàu 0985223717 04 Miễn phí <200m
28 Dương Danh Hưng Thượng Bàu 0974757828 06 Miễn phí <200m
29 Trần Thị Hà Thượng Bàu 01684868008 04 Miễn phí <200m
30 Dương Danh Huy Thượng Bàu 01689177860 04 Miễn phí <200m
31 Nguyễn Thị Hương Thượng Bàu 01664811417 06 Miễn phí <200m
32 Lê Thị Tâm Tân Vĩnh Cần 0916855503 04(nam) Miễn phí   <200m
33 Chị Diên Thôn Kênh 01678325479 04 Miễn phí <70m
34 Chị Phương Thôn Kênh 0973889223 10 Miễn phí <70m
35 Chị Hoa Thôn Kênh 01636686452 06(đã nhận) Miễn phí <70m
36 Chị Anh Thôn Kênh 0965307856 08(đã nhận 04) Miễn phí   <70m
37 Chị Tý Thôn Kênh 01657772461 03(đã nhận 1) Miễn phí <70m
38 Chị Hồng Thôn Kênh 0941090966 03 Miễn phí <70m
39 Anh Tân Thôn Kênh 01652122024 04(nữ) Miễn phí <70m
40 Chị Bích Thôn Kênh 0948390408 06(đã nhận) Miễn phí <70m
41 Anh Sửu Thôn Kênh 0974169055 03 Miễn phí <70m
42 Anh Công Đồng Bàu 0989648306 03(nữ) Miễn phí   <150m
43 Anh Thọ Đồng Bàu 0984377105 04 Miễn phí <150m
44 Bác Tùng Đồng Bàu 0944856512 04(nữ) Miễn phí <150m
45 Bác E Đồng Bàu 01673212023 02(nữ) Miễn phí   <150m
46 Bác Sum Đồng Bàu 0979054095 04(nam) Miễn phí   <150m
47 Ông Oanh Đồng Bàu 016951477179 02(nam) Miễn phí   <150m
48 Bác Bính Đồng Bàu 01666349106 02(nữ) Miễn phí   <150m
49 Chị Hường Đồng Bàu 0977920302 03(nữ) Miễn phí   <150m
50 Anh Hưng Đồng Bàu 0912987679 05 Miễn phí   <150m
51 Ngô Văn Hùng Thôn Kênh 0949.306.171 4 Miễn phí   100m
52 Trần Thị Hồng Thôn Kênh 0987.272.065 3 Miễn phí 100m
53 Đặng Văn Hùng Thôn Kênh 0978.162.273 3 Miễn phí 100m
54 Bùi Thị Tình Thôn Kênh 0166.983.6833 3 Miễn phí 100m
55 Lưu Như Hựu Thôn Kênh 0987.252.220 4 Miễn phí   100m
56 Nguyễn Hữu Hùng Thôn Kênh 0162.796.4662 3 Miễn phí   100m
57 Nguyễn Hữu Hồng Thôn Kênh 0120.522.1261 6 Miễn phí   100m
58 Nguyễn Văn Cường Thôn Kênh 0169.311.7093 12 Thỏa thuận 100m
59 Đặng Văn Quân Thôn Kênh 0963.477.656 3 Miễn phí   100m
60 Biện Văn Tường Thôn Kênh 0978.938.175 5 Miễn phí   100m
61 Phạm Văn Phú Thôn Kênh 0972.698.997 4 Miễn phí   100m
62 Nguyễn Thị Hiển Thôn Kênh 0972.977.862 6 Miễn phí 100m
63 Lưu Như Thìn Thôn Kênh 0985.736.754 5 Miễn phí 100m
64 Nguyễn Thị Thúy Thôn Kênh 0167.705.8412 10 Thỏa thuận 100m
Tổng     274 252 chổ ở
miễn phí
   
 
 
 
 
TẠI XÃ CẨM DUỆ - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS ĐẠI THÀNH
Bí thư Đoàn xã: Phạm Tài – 0989.802.206
TT Hộ gia đình Địa chỉ
(Thôn, xóm, TDP)
SĐT liên hệ Nội dung hỗ trợ Khoảng cách tới điểm thi
Số lượng chỗ cho thí sinh Mức kinh phí
(miễn phí, thuê giá?...)
Hỗ trợ các
điều kiện khác
(Nấu ăn: có, không? Hoặc các điều kiện khác)
1 Bùi Thị Phượng Thường Kiệt 0984876420 10 20.000 01km
2 Trần Thị Giang Thường kiệt 0982729469 10 20.000 01km
3 Đặng Bá Từ Mỹ Dụng 01273851780 3 Miễn phí Không 1,5km
4 Bùi Văn Thống Mỹ Dụng 01684413543 10 20.000 700m
5 Bùi Sơn Dũng Mỹ Dụng 0972110882 6 Miễn phí Không 700m
6 Đặng Bá Vỵ Mỹ Dụng 01639623221 5 20.000 Không 700m
7 Bùi văn Thìn Thường Kiệt 01687760060 5 20.000 01km
8 Hà Khắc Dư Thường Kiệt 01659254277 3 Miễn phí 1,5km
9 Trần Thị Ngọc Thường kiệt 01643578851 5 Miễn phí 1,5km
10 Trần Thị Văn Thường Kiệt 01692384978 3 Miễn phí 1,5km
Tổng     60 20 chổ ở
miễn phí
   
 
 
 
TẠI XÃ CẨM THĂNG - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN
Bí thư Đoàn xã: Nguyễn Anh Tuấn - 0965.702.187
TT Hộ gia đình Địa chỉ
(Thôn, xóm, TDP)
SĐT liên hệ Nội dung hỗ trợ Khoảng cách tới điểm thi
Số lượng chỗ cho thí sinh Mức kinh phí
(miễn phí, thuê giá?...)
Hỗ trợ các
điều kiện khác
(Nấu ăn: có, không? Hoặc các điều kiện khác)
1 Hoàng  Duy Minh Thôn 4 0162 906 7397 4 Miễn phí 200 m
2 Hoàng Ngọc Minh Thôn 4 0986 953181 3 Miễn phí 300m
3 Hoàng Văn Phượng Thôn 4 0978 732 997 5 Miễn phí 200m
4 Nguyễn Hải Đường Thôn 4 0915 019 056 3 20 000đ/ng/ngày Không 300m
5 Đặng Thị Lương Thôn 4 0975 826 878 10 20 000đ/ng/ngày không 300m
6 Hoàng  Văn Hiếu Thôn 4 0974 945 412 6 10 000đ/ng/ngày 350m
7 Hoàng Thị Hiên Thôn 4 0169 868 6191 6 20 000đ/ng/ngày 250m
8 LÊ Thị Nguyệt Thôn 4 0168 898 816 6 Miễn phí 300m
9 Nguyễn Thị Chữ Thôn 4 0963 062 155 3 20 000đ/ng/ngày 400m
10 Nguyễn Đình Chiên Thôn 4 0166 404 6874 6 Miễn phí 250m
11 Nguyễn Đình Tự Thôn 4 0986 153 933 6 Miễn phí 100m
12 Trần Viết Cừ Thôn 4 0123 241 2697 3 Miễn phí 100m
13 Hoàng Thị Văn Thôn 4 01699 288 442 4 Miễn phí 300m
14 Hoàng Văn Chung Thôn 4 0983 372 982 3 20 000đ/ng/ngày 250m
15 Nguyễn Thị Hằng Thôn 4 0976 348 695 3 20 000đ/ng/ngày 300m
16 Hoàng Thị Sưu Thôn 4 0163 415 2086 3 20 000đ/ng/ngày 200m
17 Nguyễn Thừa Cảnh Thôn 4 0163 601 3090 3 20 000đ/ng/ngày 300m
18 Trần Quang Nguyệt Thôn 4 01693 703 051 3 Miễn phí 250m
19 Trần Xuân Kỳ Thôn 4 01248 432 957 4 Miễn phí 250m
20 Đặng Thị Hạnh Thôn 4 0973 547 629 2 Miễn phí 250m
21 Nguyễn Trọng Hanh Thôn 4 01694 772 846 4 Miễn phí 300m
22 Đặng Quốc Thắng Thôn 4 01697 514 574 3 Miễn phí 200m
23 Hoàng Ngọc Huỳnh Thôn 4   6 20 000đ/ng/ngày 200m
24 Nguyễn Đình Hùng Thôn 4 0166 3500 529 5 20 000đ/ng/ngày 350m
25 Nguyễn Đình Dũng Thôn 4 0166 974 9175 2 20 000đ/ng/ngày Không 300m
26 Trần Thị Hạnh Thôn 4 0984 147 038 2 Miễn phí không 300m
27 Hoàng Thị Thủy Thôn 4 0169 613 3096 4 Miễn phí 350m
28 Hoàng Thị Tính Thôn 4 0165 236 4267 3 Miễn phí 350m
29 Hoàng Duy Thành Thôn 4 0973 914 058 4 Miễn phí 350m
30 Hoàng Kim Ninh Thôn 4 0988 805 379 3 20 000đ/ng/ngày Không 350m
31 Hoàng Xuân Cước Thôn 4 0973 039 130 3 Miễn phí   300m
32 Nguyễn Thị Huyền Thôn 4 0164 973 8245 3 Miễn phí Không 500m
33 Trần Văn Hân Thôn 4 0984 183 530 3 Miễn phí 500m
34 Nguyễn Thị Kiếm Thôn 5   3 150 000đ/ng/ngày Không 100m
35 Nguyễn Văn Sơn Thôn5 0169 317 1550 5 Miễn phí Không 200m
36 Trần Viết Thông Thôn 5 0166 831 6336 2 Miễn phí   150m
37 Hồ Thị Hoa Thôn 5 0165 215 3408 2 Miễn phí 200m
38 Đỗ Văn Tình Thôn 5 01637 534 588 3 Miễn phí 100m
39 Nguyễn Tiến Thành Thôn 5 01676 366147 6 Miễn phí 250m
40 Nguyễn Đình Sơn Thôn 5   6 10 000đ/ng/ngày 400m
41 Nguyễn Đình Lịch Thôn 5 0975 679 725 3 Miễn phí 400m
42 Nguyễn Văn Đại Thôn 5 0915 637 7575 6 Miễn phí 300m
43 Nguyễn Thanh Hải Thôn 5 01663 783622 3 Miễn phí 300m
44 Nguyễn Thị Lý Thôn 5 01696 223 578 2 Miễn phí 250m
45 Hoàng Thị Khởi Thôn 5   2 ( nữ) Miễn phí   250 m
46 Nguyễn Văn Trung Thôn 5 0976822923 4 Miễn phí 250m
47 Nguyễn Thị Hoa Thôn 5 0166 475 9815 4 ( nữ) Miễn Phí 250m
48 Nguyễn Đình Tiệp Thôn 5 0976 656 222 3 Miễn Phí   250m
49 Nguyễn Đức Thuận Thôn 5 0982 466 756 5 20.000/người/ngày 300m
50 Nguyễn Đình Duẫn Thôn 5 0988 347 603 2 Miễn Phí 300m
51 Nguyễn Đình Long Thôn 5 0961 753 465 4 20.000/người/ngày Không 300m
52 Nguyễn Tiến Vẹn Thôn 5 0985 629 207 4 Miễn Phí 250m
53 Nguyễn Thừa Niên Thôn 4   5 20/người/ngày   350m
54 Nguyễn Công Ngọ Thôn 4 01693 171 535 3 ( nam) Miễn phí 300m
55 Hoàng Văn Tài Thôn 2 0168 417 3815 4 Miễn phí 700m
56 Nguyễn Văn Hồng Thôn 2 01677730508 2 Miễn phí 700m
57 Hoàng Văn Thành Thôn 2 0943 666 095 2 Miễn phí 600m
58 Hoàng Thị Hoa Thôn 2 01657 552 104 3 Miễn phí 600m
59 Nuyễn Đình Dũng Thôn 2 01693 672 542 4 Miễn phí 700m
60 Hoàng Thị Lương Thôn 2 0168 739 9509 4 Miễn phí 600m
61 Nguyễn Thị Sương Thôn 2 0974 660 707 3 Miễn phí 600m
62 Nuyễn Thị Loan Thôn 2 01656 712 619 3 Miễn phí 550m
63 Nguyễn Thanh Lâm Thôn 2 01255 038 747 4 Miễn phí 600m
64 Hoàng Thị Đệ Thôn 2   3 Miễn phí 500m
65 Hoàng Văn Hải Thôn 2   3 Miễn phí 600m
66 Nguyễn Văn Thành Thôn 2 0947 790 617 3 Miễn phí 500m
67 Nguyễn Quốc Việt Thôn 2 0167 636 1337 2 Miễn phí 500m
68 Trần Quốc Bình Thôn 2 0987 329 683 6 Miễn phí 500m
69 Nguyễn Thị Oanh Thôn 2 0972 947 228 2 Miễn phí 500m
70 Nguyễn Thị Huyến Thôn 2 01653 635 774 4 Miễn phí 700m
71 Nguyễn Xuân Sang Thôn 2 0166 440 5229 4 Miễn phí 500m
72 Trần Viết Hoan Thôn 2 0916 635 584 2 Miễn phí 600m
73 Chu Văn Hậu Thôn 2 0983 093148 4 Miễn phí 500m
74 Nguyễn Thừa Hanh Thôn 2   3 Miễn phí 700m
75 Hoàng Văn Quyết Thôn 2 0164 500 0096 2 Miễn phí 600m
76 Hoàng Thị Huê Thôn 2 01666 436933 2 Miễn phí 400m
77 Nguyễn Đình Hoàng Thôn 2 01664 932 988 2 Miễn phí 500m
78 Nguyễn Đình Thuần Thôn 2   2 Miễn phí 500m
79 Nguyễn Văn Bắc Thôn 2   1 Miễn phí 500m
80 Đặng Thị Hương Thôn 2   2 Miễn phí 700m
81 Nguyễn Văn Đồng Thôn 2 0169 342 5442 3 Miễn phí 500m
82 Nguyễn Hữu Thái Thôn 2 0168 997 3206 2 Miễn phí 600m
83 Nguyễn Đình Khoản Thôn 2 0912 683 142 3 Miễn phí 500m
84 Nguyễn Đình Vọng Thôn 2 0985 768 758 4 Miễn phí 600m
85 Hồ Hoàn Kiếm Thôn 2 0986 726 498 4 Miễn phí 600m
Tổng     300 214  chổ ở
miễn phí
   
                     
 
 
 
 
TẠI THỊ TRẤN CẨM XUYÊN - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS CẨM XUYÊN
Phó Bí thư Đoàn thị trấn: Đặng Đức Anh - 0975.430.101
TT Hộ gia đình Địa chỉ
(Thôn, xóm, TDP)
SĐT liên hệ Nội dung hỗ trợ Khoảng cách tới điểm thi
Số lượng chỗ cho thí sinh Mức kinh phí
(miễn phí, thuê giá?...)
Hỗ trợ các
điều kiện khác
(Nấu ăn: có, không? Hoặc các điều kiện khác)
1 Bùi Thị Liên SN 05 – Đường Nguyễn Biên – TDP 15 0911.109.9126
096.489.5962
 
14
 
100.000 đ/ người/ ngày
 
Không
 
800 m
2 Bùi Biên Thùy Ngã tư Giếng vàng – TDP 15 01657382040  
4
100.000 đ/ người/ ngày 600 m
3 Hoàng Xuân Hướng SN 04 _ Đường Nguyễn Biên – TDP 15 0985528105  
2 ( nữ)
 
Miễn phí
 
Thỏa thuận     sau
 
600 m
4 Phạm Thị Sương SN 11 _ Đường Nguyễn Biên – TDP 15 01653155327  
4
 
50.000 đ/ người / ngày
 
Thỏa thuận     sau
 
600 m
5 Nguyễn Thị Văn SN 02 - Đường Nguyễn Biên – TDP 15 01678877121  
2 ( nữ)
 
Miễn phí
 
 
600 m
 6 Nguyễn Thị Vân SN 02 – Ngõ 111 - Đường Nguyễn Biên – TDP 15 0914412188  
8
 
100.000 đ/ người/ ngày
 
 
900m
 7
 
Nguyễn Thị Điểu SN 05 - Ngõ 111 - Đường Nguyễn Biên – TDP 15 0979170776  
12
 
100.000 đ/ người/ ngày
 
 
900 m
8 Đặng Thị Hoa SN 03 - Ngõ 111 - Đường Nguyễn Biên – TDP 15 0948634765  
16
 
100.000 đ/ người/ ngày
 
 
900 m
9 Bùi Thị Kim Vân SN 114 - Đường Nguyễn Biên – TDP 15 0943309626  
4
 
100.000 đ/ người/ ngày
 
 
600 m
10 Đinh Văn Sơn Cạnh trung tâm Anh Ngữ NewSpace _  TDP 15 0973316746  
4
 
Miễn phí
 
Tự túc
 
400 m
11 Nguyễn Thị Tuyết Cạnh trung tâm Anh Ngữ NewSpace _  TDP 15 0978338377  
2
 
Miễn phí
 
Tự túc
 
400 m
12 Đặng Văn Thành SN 81 _ Đ. Thiên Cầm – TDP 8 0975430101  
4
 
Miễn phí
 
Tự túc
 
1 Km
13 Bùi Quang Thạc TDP 8 0941494798  
4
 
Thỏa thuận sau
 
Tự túc
 
1 km
14 Đặng Xuân Cừ TDP 8 0944455273  
8
 
Thỏa thuận sau
 
 
100 m
15 Nguyễn Thị Giảng TDP 8 Liên hệ SĐT đ/c Bí thư chi đoàn: 09123.71076  
4
 
Thỏa thuận sau
 
 
Tự túc
 
200 m
16 Đặng Thị Ái TDP 8 0912371076  
4
 
Thỏa thuận sau
 
 
Tự túc
 
200 m
17 Ngô Xuân Tình TDP 8 Liên hệ SĐT đ/c Bí thư chi đoàn: 09123.71076  
4
 
Thỏa thuận sau
 
 
Tự túc
 
600 m
18 Bùi Quang Thắng TDP 8 0987259178  
4
 
Thỏa thuận sau
 
 
Tự túc
 
600 m
19 Nguyễn Văn Hùng TDP 8 Liên hệ SĐT đ/c Bí thư chi đoàn: 09123.71076  
4
 
50.000đ/người/ngày
 
 
Tự túc
 
800 m
20 Hoàng Bá Phư TDP 8 0972867963  
4
 
Thỏa thuận sau
 
 
Tự túc
 
50 m
21 Nguyễn Anh Tuấn TDP 8 Liên hệ SĐT đ/c Bí thư chi đoàn: 09123.71076  
4
 
Thỏa thuận sau
 
 
Thỏa thuận sau
 
 
500 m
22 Bùi Quang Nam TDP 8 0987940541  
4
 
Thỏa thuận sau
 
 
Thỏa thuận sau
 
 
500 m
23 Hoàng Quốc Tường TDP 8 Liên hệ SĐT đ/c Bí thư chi đoàn: 09123.71076  
4
 
Thỏa thuận sau
 
 
Tự túc
 
 
500 m
24 Nguyễn Thị Lĩnh TDP 8 Liên hệ SĐT đ/c Bí thư chi đoàn: 09123.71076  
4
 
Thỏa thuận sau
 
 
Thỏa thuận sau
 
 
500 m
25 Nguyễn Thị Vân TDP 8 0976475434  
6
 
Thỏa thuận sau
 
Thỏa thuận sau
 
 
50 m
26 Đặng Văn Hùng TDP 7 Liên hệ SĐT đ/c Bí thư chi đoàn: 0976505113  
2
 
70.000đ/người/ngày
 
Thỏa thuận sau
 
 
800 m
27 Nguyễn Văn Dũng TDP 7 Liên hệ SĐT đ/c Bí thư chi đoàn: 0976505113  
2
 
Thỏa thuận sau
 
Thỏa thuận sau
 
 
800 m
28 Bùi Quang Quý TDP 7 Liên hệ SĐT đ/c Bí thư chi đoàn: 0976505113  
2
 
Thỏa thuận sau
 
Thỏa thuận sau
 
 
600 m
29 Trương Hùng Phi TDP 7 Liên hệ SĐT đ/c Bí thư chi đoàn: 0976505113  
2
 
Thỏa thuận sau
 
Thỏa thuận sau
 
 
800 m
30 Bùi Quang Cảnh TDP 7 Liên hệ SĐT đ/c Bí thư chi đoàn: 0976505113  
2
 
Thỏa thuận sau
 
Thỏa thuận sau
 
 
800 m
31 Trần Thị vinh TDP 10 01634893800  
2
 
Miễn Phí
 
Nấu ăn
 
1,5 km
32 Bùi Quang Thắng TDP 10 01658503943  
6
 
Miễn Phí
 
 
 
1,5 km
33 Nguyễn Tiến Dũng TDP 10 0974824834  
6
 
Miễn Phí
 
Tự túc
 
1,5 km
35 Hoàng Thị Đào TDP 10 0978004135  
2
Miễn Phí  
Nấu ăn
 
1,5 km
36 Bùi Thị Duyệt TDP 10 01657214089  
2
 
Miễn Phí
 
Nấu ăn
 
1,5 km
37 Tạ Xuân Giang TDP 10 0977733895 4 Miễn Phí Tự túc 1,5 km
38 Trịnh Mai Anh TDP 10 0979658009  
4
 
Miễn Phí
 
Nấu ăn
 
1,5 km
39 Lê Viết Kha TDP 10 0986 775 138  
2
 
Miễn Phí
 
Tự túc
 
1,5 km
40 Bùi Thị Hoa TDP 10 01689935437  
2
 
Miễn Phí
 
Tự túc
 
1,5 km
41 Phan Đình Quân TDP 10 0915008589 4 Miễn Phí Nấu ăn 1,5 km
42 Hồ Thị Hiền TDP 10 0973903832 2 Miễn Phí Tự túc 1,5 km
43 Hà Thị Châu TDP 10 01689935437  
2
20.000 đ/ người/ ngày  
Tự túc
 
1,5 km
44 Lê Quốc Công TDP 9  
0915.238.477
3 Thỏa thuận 1 K m
45 Bùi Thị Lý TDP 9 0169.88.22.446  
3
 
Thỏa thuận
 
 
1 K m
46 Phạm Thị Hoài TDP 9 01672.65.41.48  
4
Thỏa thuận 1,1 Km
47 Phạm Danh Thiệu TDP 9 0912.92.17.64 3
 
Miễn phí 1 Km
48 Hoàng Thị Tuy TDP 9 0988.271.711  
4
100.000 đ/người/ngày Tự túc
 
1,1 Km
49 Bùi Quang Dũng TDP 9 0973.434.058  
4
Miễn phí 1,2 Km
50
 
Nguyễn Xuân Tùy TDP 9 0912.350.835 4 Miễn phí Tự túc 1 Km
51 Ngô Tiến Tăng TDP 9 0986.442.924 2 100.000 đ/người/ngày 1,1 Km
52 Ngô Văn Huy TDP 9 0905.368.199 3 100.000 đ/người/ngày
 
1,1 Km
53 Bùi Quang Kiên TDP 15 0987.27.06.06 4 Thỏa thuận 800 m
54 Nguyễn Tiến Diễn TDP 7 0982.316.687 4 Thỏa thuận 1 Km
55 Đặng Văn Mạnh TDP 6  
01655.271.724
 
3
 
Miễn phí
 
 
800  m
56 Hà Thị Nguyệt TDP 6 01678693517  
2
Miễn phí  
 
800  m
57 Đỗ Thị Tịnh TDP 6 01655407574  
3
Miễn phí  
800  m
58 Nguyễn Thị Linh TDP 6 01685494548  
2
 
Miễn phí  
 
800  m
59 Nguyễn Văn Quốc TDP 6 01205273152  
4
Miễn phí  

 
 
800  m
60 Đặng Thị Quyên TDP 6 01645657494  
3
Miễn phí  
 
800  m
61
 
Hoàng Thị Mận TDP 6 01659660877  
3
 
Miễn phí
 
 
800 m
62 Lê Thị Tốt TDP 6 0989245897 4 Miễn phí 800 m
63 Trần Quốc Tuấn TDP 11 0978438120 6 Miễn phí 1 km
64 Bùi Quang Bính TDP 11 0973093755  
6
 
Miễn phí
800 m
65 Bùi Quang Đức TDP 11 0977051681 6 Lấy tiền điện + nước 800 m
66 Hoàng Văn Thành TDP 11 01686647426 6 Lấy tiền điện + nước 800 m
67 Bùi Quang Anh
( Hằng)
TDP 11 0987219212  
6
 
Miễn phí
 
( Có thể nấu ăn với số lượng đông người)
 
900 m
68 Lê Khánh Ngọc TDP 13 0978905399 4 nữ Miễn phí Tự túc 1,2 km
69 Trần Như Huỳnh TDP 13 01656334305 2 nữ Miễn phí Tự túc 1,2 km
70 Lê Viết Cung TDP 13 0982861615 2 Miễn phí Thỏa thuận sau 1 km
Tổng     282 113 chổ ở
miễn phí
   
                           
                                                                                                                                                                         BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Cẩm Xuyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây