CẬP NHẬT ĐỊA CHỈ PHÒNG TRỌ GIÁ RẺ CHỔ Ở MIỄN PHÍ CHO THÍ SINH TẠI 04 ĐIỂM THI HUYỆN CẨM XUYÊN

Thứ hai - 20/06/2016 20:26
   
 


TỈNH ĐOÀN HÀ TĨNH
BCH ĐOÀN HUYỆN CẨM XUYÊN
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Cẩm Xuyên, ngày 22  tháng 6  năm 2016
 
 
DANH SÁCH KHẢO SÁT PHÒNG TRỌ
 
 
TẠI XÃ CẨM BÌNH - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH
Bí thư Đoàn xã: Nguyễn Thị Cảnh - 0962.800.483
TT Hộ gia đình Địa chỉ
(Thôn, xóm, TDP)
SĐT liên hệ Nội dung hỗ trợ Khoảng cách tới điểm thi
Số lượng chỗ cho thí sinh Mức kinh phí
(miễn phí, thuê giá?...)
Hỗ trợ các
điều kiện khác
(Nấu ăn: có, không? Hoặc các điều kiện khác)
1 Chị Hà Tân An 0941100864 5 nam Miễn phí   1.5 Km
2 Ông Căn Tân An 0912574982 3 nữ Miễn phí 1 Km
3 Bà Liệu Tân An 01634977759 4 nữ Miễn phí 1 Km
4 Bác Canh Tân An 0974822005 5 người Miễn phí 1 Km
5 Bác Lý Tân An 01642084556 8 người Miễn phí   1 Km
6 Ông Côi Tân An 01645346106 3 người Miễn phí   1 Km
7 Ông B Tân An 0977168904 4 nữ Miễn phí   1 Km
8 Bác Thanh Tân An 0977562623 3 nam Miễn phí   1.5 Km
9 Ông Tần Tân An 0918852799 4 nam Miễn phí   1.5 Km
10
 
Chị Hiền Sơn Tân An 01655230762 3 người Miễn phí   1.5 Km
11 Bà Tiến Tân An 01668850071 5 người Miễn phí   1 Km
12 Bác Ngộ Tân An 01674255877 10 người Miễn phí   1.5 Km
13 Ông Huy Tân An 01645323527 2 người Miễn phí   1.5 Km
14 Ông Hợi Cát Tân An   3 nam Miễn phí   1 Km
15 Ông Huấn Tân An 0988787048 3 người Miễn phí   1 Km
16 Bà Lợi Tân An 01697189994 4 người Miễn phí   1 Km
17 Bà Cầm Cháu Tân An 01678782427 8 người Miễn phí   1 Km
18 Ông Hùng Tân An 01646811815 10 người Miễn phí   1 Km
19 Anh Đỉnh Tân An 0988961038 3 người
 
Miễn phí   1 Km
20 Ông Phương Tân An   2 người Miễn phí   1 Km
21 Ông Dũng Tân An 0983970155 3 người Miễn phí   1 Km
22 Bà Lai Tân An   5 nữ Miễn phí   1 Km
23 Ông Chương Tân An   3 nữ Miễn phí   1 Km
24 Anh Huy Tân An 0973271549 3 nữ Miễn phí   1 Km
25 Anh Duyệt Tân An 0976873892 5 người Miễn phí   1 Km
26 Ông Hạnh Tân An 01685632737 5 người Miễn phí   1 Km
27 Anh Thông Tân An 01693236512 3 người Miễn phí   1 Km
28 Anh Sơn Tân An 0941496801 4 nữ Miễn phí   1 Km
29 Ông Anh Tân An 01656103081 3 nam Miễn phí   1 Km
30 Chú Hồng Bình Luật 01648018437 6 người Miễn phí   1 Km
31 Bà Thanh Bình Luật 01626461139 5 người Miễn phí   1 Km
32 Bác Kỳ Vân Bình Luật 01676286005 4 người Miễn phí   1,2  Km
33 Gì Liên Bình Luật 0986109236 3 nam Miễn phí   1 ,2 Km
34 Ông bà Sen Bình Luật 0906215350 2 nữ Miễn phí   1 ,2 Km
35 Bà Điểu Bình Luật 0941828200 4 nữ Miễn phí   1 ,5 Km
36 Chú Đỉnh Bình Luật 0977443509 4 người Miễn phí   1,5 Km
37 Chú Ngợi Bình Luật 0973442948 4 người Miễn phí   1,5 km
38 Ông Thiện Trung Trạm 01676677357 5 nam Miễn phí   2 km
39 Ông Tính Trung Trạm 01634130554 5 nam Miễn phí   2 km
40 Chị Hằng Đông Châu 0988591011 5 nữ Miễn phí   2km
41 Ông Hiếu Trung Trạm 0944015297 3 nữ Miễn phí   2 km
Tổng     176 176 chổ ở
miễn phí
   
 
 
 
TẠI XÃ CẨM THÀNH - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH
Bí thư Đoàn xã: Hà Thị Hồng Trang - 0912.313.188
TT Hộ gia đình Địa chỉ
(Thôn, xóm, TDP)
SĐT liên hệ Nội dung hỗ trợ Khoảng cách tới điểm thi
Số lượng chỗ cho thí sinh Mức kinh phí
(miễn phí, thuê giá?...)
Hỗ trợ các
điều kiện khác
(Nấu ăn: có, không? Hoặc các điều kiện khác)
1 Chị Thiêm Hưng Mỹ 0948736945 10 Miễn phí <100m
2 Bác Lợi Hưng Mỹ 01659805533 04 Miễn phí   <100m
3 Anh Thiện Hưng Mỹ 0904722570 03 Miễn phí <100m
4 Anh Hồng Hưng Mỹ 0973444939 05 Miễn phí   <100m
5 Chị Chiện Hưng Mỹ 0973444939 03 Miễn phí   <100m
6 Bà Châu Hưng Mỹ 01674690457 03 Miễn phí   <100m
7 Anh Tịch Hưng Mỹ 0943928279 03 Miễn phí   <10m
8 Chị Thái Hưng Mỹ 01688411418 05 Miễn phí <10m
9 Chị Châu Hưng Mỹ 0986008267 04 Miễn phí   <10m
10 Chị Thu Hưng Mỹ   02 Miễn phí <100m
11 Anh Lành Hưng Mỹ 0944470329 03 Miễn phí <100m
12 Chị Vinh Hưng Mỹ 0978259315 03 Miễn phí <100m
13 Anh Hương Hưng Mỹ 01666155175 03 Miễn phí   <100m
14 Chị Liên Hưng Mỹ   03 Miễn phí   <100m
15 Anh Mạnh Hưng Mỹ 01667873596 05 Miễn phí   <100m
16 Bác Quang Hưng Mỹ 01679876212 02 Miễn phí   <100m
17 Chị Trâm Hưng Mỹ 01252555142 03 Miễn phí <100m
18 Anh Long Hưng Mỹ 0972998596 02 Miễn phí <100m
19 Anh Thọ Hưng Mỹ 01657829829 03 Miễn phí <100m
20 Chị Hồng Hưng Mỹ 0167335712 06 Miễn phí <100m
21 Bác Minh Hưng Mỹ 01635345690 05 Miễn phí   <100m
22 Chị Hiền Hưng Mỹ   02 Miễn phí   <100m
23 Chị Lam Hưng Mỹ 0978612639 03 Miễn phí   <100m
24 Chị Ngọc Hưng Mỹ 0973860339 10 Miễn phí <100m
25 Bác Khuy Hưng Mỹ 0975648490 07 Miễn phí   <100m
26 Phan Thị Kim Oanh Hưng Mỹ 0942301463 06 Miễn phí 50m
Tổng     108 108 chổ ở
miễn phí
   
 
 
 
TẠI XÃ CẨM THÀNH - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS ĐẠI THÀNH
Bí thư Đoàn xã: Hà Thị Hồng Trang - 0912.313.188
TT Hộ gia đình Địa chỉ
(Thôn, xóm, TDP)
SĐT liên hệ Nội dung hỗ trợ Khoảng cách tới điểm thi
Số lượng chỗ cho thí sinh Mức kinh phí
(miễn phí, thuê giá?...)
Hỗ trợ các
điều kiện khác
(Nấu ăn: có, không? Hoặc các điều kiện khác)
1 Nguyễn Thành Công Thôn Kênh 0984356548 02 Miễn phí   <50m
2 Bùi Đức Quý Thôn Kênh 01638846759 05 đã nhận Miễn phí <50m
3 Trần Thị Hồng Thôn Kênh 0987272065 03 đã nhận Miễn phí <50m
4 Bà Cảnh Thôn Kênh 01646797300 05 Miễn phí <50m
5 Chị Phương Thôn Kênh 0965689740 05 Miễn phí <50m
6 Chị Nhung Thôn Kênh 0964567563 03 đã nhận Miễn phí <50m
7 Anh Quyết Thôn Kênh 01207334114 03 Miễn phí <50m
8 Chị Tâm Thôn Kênh 01263106849 05(đã nhận 3) Miễn phí <50m
9 Chị Liên Thôn Kênh 0985476589 05(đã nhận 1) Có chỗ ở miễn phí cho con em gia đình có công <50m
10 A Hoàng Thôn Kênh 0915081936 2 Miễn phí   <50m
11 Chị Vân Thôn Kênh 0972354891 03 Miễn phí   <50m
12 Anh Dũng Thôn Kênh 0973977276 06 đã nhận Miễn phí   <50m
13 Bà Loan Thôn Kênh 01628404487 04 Miễn phí <50m
14 Bà Nguyệt Thôn Kênh   03 Đã  nhận Miễn phí   <50m
15 Chị Điều Thôn Kênh   02 Đã nhận Miễn phí   <50m
16 Chị Liên Thôn Kênh   01 đã nhận Miễn phí   <50m
17 Bà Xuân Thôn Kênh 01677119937 02 Miễn phí    
18 Bà Toán Thôn Kênh 0965148243 02(nữ) Miễn phí    
19 Bà Bằng Thôn Kênh   02 Miễn phí    
20 Bà Hoa Thôn Kênh 01638595897 10 Có suất ở miễn phí (tùy chọn)  
21 Ông Khánh Thôn Kênh 0969526293 02 Miễn phí (tùy chọn)  
22 Bà Chính Thôn Kênh 0943297427 10 Miễn phí  
23 Đặng Văn Thắng Thôn Kênh 01679180980 06(đã nhận) Miễn phí  
24 Ông Được Thôn Kênh 0167768493 03 (đã nhận) Miễn phí  
25 Bà Tiêu Thôn Kênh 0973586774 02 đã nhận Miễn phí  
26 Anh Lịch Nam Bắc Thành 01654789628 03 đã nhận 01 Miễn phí    
27 Dương Thị Nhâm Thượng Bàu 0985223717 04 Miễn phí <200m
28 Dương Danh Hưng Thượng Bàu 0974757828 06 Miễn phí <200m
29 Trần Thị Hà Thượng Bàu 01684868008 04 Miễn phí <200m
30 Dương Danh Huy Thượng Bàu 01689177860 04 Miễn phí <200m
31 Nguyễn Thị Hương Thượng Bàu 01664811417 06 Miễn phí <200m
32 Lê Thị Tâm Tân Vĩnh Cần 0916855503 04(nam) Miễn phí   <200m
33 Chị Diên Thôn Kênh 01678325479 04 Miễn phí <70m
34 Chị Phương Thôn Kênh 0973889223 10 Miễn phí <70m
35 Chị Hoa Thôn Kênh 01636686452 06(đã nhận) Miễn phí <70m
36 Chị Anh Thôn Kênh 0965307856 08(đã nhận 04) Miễn phí   <70m
37 Chị Tý Thôn Kênh 01657772461 03(đã nhận 1) Miễn phí <70m
38 Chị Hồng Thôn Kênh 0941090966 03 Miễn phí <70m
39 Anh Tân Thôn Kênh 01652122024 04(nữ) Miễn phí <70m
40 Chị Bích Thôn Kênh 0948390408 06(đã nhận) Miễn phí <70m
41 Anh Sửu Thôn Kênh 0974169055 03 Miễn phí <70m
42 Anh Công Đồng Bàu 0989648306 03(nữ) Miễn phí   <150m
43 Anh Thọ Đồng Bàu 0984377105 04 Miễn phí <150m
44 Bác Tùng Đồng Bàu 0944856512 04(nữ) Miễn phí <150m
45 Bác E Đồng Bàu 01673212023 02(nữ) Miễn phí   <150m
46 Bác Sum Đồng Bàu 0979054095 04(nam) Miễn phí   <150m
47 Ông Oanh Đồng Bàu 016951477179 02(nam) Miễn phí   <150m
48 Bác Bính Đồng Bàu 01666349106 02(nữ) Miễn phí   <150m
49 Chị Hường Đồng Bàu 0977920302 03(nữ) Miễn phí   <150m
50 Anh Hưng Đồng Bàu 0912987679 05 Miễn phí   <150m
51 Ngô Văn Hùng Thôn Kênh 0949.306.171 4 Miễn phí   100m
52 Trần Thị Hồng Thôn Kênh 0987.272.065 3 Miễn phí 100m
53 Đặng Văn Hùng Thôn Kênh 0978.162.273 3 Miễn phí 100m
54 Bùi Thị Tình Thôn Kênh 0166.983.6833 3 Miễn phí 100m
55 Lưu Như Hựu Thôn Kênh 0987.252.220 4 Miễn phí   100m
56 Nguyễn Hữu Hùng Thôn Kênh 0162.796.4662 3 Miễn phí   100m
57 Nguyễn Hữu Hồng Thôn Kênh 0120.522.1261 6 Miễn phí   100m
58 Nguyễn Văn Cường Thôn Kênh 0169.311.7093 12 Thỏa thuận 100m
59 Đặng Văn Quân Thôn Kênh 0963.477.656 3 Miễn phí   100m
60 Biện Văn Tường Thôn Kênh 0978.938.175 5 Miễn phí   100m
61 Phạm Văn Phú Thôn Kênh 0972.698.997 4 Miễn phí   100m
62 Nguyễn Thị Hiển Thôn Kênh 0972.977.862 6 Miễn phí 100m
63 Lưu Như Thìn Thôn Kênh 0985.736.754 5 Miễn phí 100m
64 Nguyễn Thị Thúy Thôn Kênh 0167.705.8412 10 Thỏa thuận 100m
Tổng     274 252 chổ ở
miễn phí
   
 
 
 
 
TẠI XÃ CẨM DUỆ - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS ĐẠI THÀNH
Bí thư Đoàn xã: Phạm Tài – 0989.802.206
TT Hộ gia đình Địa chỉ
(Thôn, xóm, TDP)
SĐT liên hệ Nội dung hỗ trợ Khoảng cách tới điểm thi
Số lượng chỗ cho thí sinh Mức kinh phí
(miễn phí, thuê giá?...)
Hỗ trợ các
điều kiện khác
(Nấu ăn: có, không? Hoặc các điều kiện khác)
1 Bùi Thị Phượng Thường Kiệt 0984876420 10 20.000 01km
2 Trần Thị Giang Thường kiệt 0982729469 10 20.000 01km
3 Đặng Bá Từ Mỹ Dụng 01273851780 3 Miễn phí Không 1,5km
4 Bùi Văn Thống Mỹ Dụng 01684413543 10 20.000 700m
5 Bùi Sơn Dũng Mỹ Dụng 0972110882 6 Miễn phí Không 700m
6 Đặng Bá Vỵ Mỹ Dụng 01639623221 5 20.000 Không 700m
7 Bùi văn Thìn Thường Kiệt 01687760060 5 20.000 01km
8 Hà Khắc Dư Thường Kiệt 01659254277 3 Miễn phí 1,5km
9 Trần Thị Ngọc Thường kiệt 01643578851 5 Miễn phí 1,5km
10 Trần Thị Văn Thường Kiệt 01692384978 3 Miễn phí 1,5km
Tổng     60 20 chổ ở
miễn phí
   
 
 
 
TẠI XÃ CẨM THĂNG - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN
Bí thư Đoàn xã: Nguyễn Anh Tuấn - 0965.702.187
TT Hộ gia đình Địa chỉ
(Thôn, xóm, TDP)
SĐT liên hệ Nội dung hỗ trợ Khoảng cách tới điểm thi
Số lượng chỗ cho thí sinh Mức kinh phí
(miễn phí, thuê giá?...)
Hỗ trợ các
điều kiện khác
(Nấu ăn: có, không? Hoặc các điều kiện khác)
1 Hoàng  Duy Minh Thôn 4 0162 906 7397 4 Miễn phí 200 m
2 Hoàng Ngọc Minh Thôn 4 0986 953181 3 Miễn phí 300m
3 Hoàng Văn Phượng Thôn 4 0978 732 997 5 Miễn phí 200m
4 Nguyễn Hải Đường Thôn 4 0915 019 056 3 20 000đ/ng/ngày Không 300m
5 Đặng Thị Lương Thôn 4 0975 826 878 10 20 000đ/ng/ngày không 300m
6 Hoàng  Văn Hiếu Thôn 4 0974 945 412 6 10 000đ/ng/ngày 350m
7 Hoàng Thị Hiên Thôn 4 0169 868 6191 6 20 000đ/ng/ngày 250m
8 LÊ Thị Nguyệt Thôn 4 0168 898 816 6 Miễn phí