CẬP NHẬT ĐỊA CHỈ PHÒNG TRỌ GIÁ RẺ CHỔ Ở MIỄN PHÍ CHO THÍ SINH TẠI 04 ĐIỂM THI HUYỆN CẨM XUYÊN

Thứ hai - 20/06/2016 20:26
   
 


TỈNH ĐOÀN HÀ TĨNH
BCH ĐOÀN HUYỆN CẨM XUYÊN
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Cẩm Xuyên, ngày 22  tháng 6  năm 2016
 
 
DANH SÁCH KHẢO SÁT PHÒNG TRỌ
 
 
TẠI XÃ CẨM BÌNH - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH
Bí thư Đoàn xã: Nguyễn Thị Cảnh - 0962.800.483
TT Hộ gia đình Địa chỉ
(Thôn, xóm, TDP)
SĐT liên hệ Nội dung hỗ trợ Khoảng cách tới điểm thi
Số lượng chỗ cho thí sinh Mức kinh phí
(miễn phí, thuê giá?...)
Hỗ trợ các
điều kiện khác
(Nấu ăn: có, không? Hoặc các điều kiện khác)
1 Chị Hà Tân An 0941100864 5 nam Miễn phí   1.5 Km
2 Ông Căn Tân An 0912574982 3 nữ Miễn phí 1 Km
3 Bà Liệu Tân An 01634977759 4 nữ Miễn phí 1 Km
4 Bác Canh Tân An 0974822005 5 người Miễn phí 1 Km
5 Bác Lý Tân An 01642084556 8 người Miễn phí   1 Km
6 Ông Côi Tân An 01645346106 3 người Miễn phí   1 Km
7 Ông B Tân An 0977168904 4 nữ Miễn phí   1 Km
8 Bác Thanh Tân An 0977562623 3 nam Miễn phí   1.5 Km
9 Ông Tần Tân An 0918852799 4 nam Miễn phí   1.5 Km
10
 
Chị Hiền Sơn Tân An 01655230762 3 người Miễn phí   1.5 Km
11 Bà Tiến Tân An 01668850071 5 người Miễn phí   1 Km
12 Bác Ngộ Tân An 01674255877 10 người Miễn phí   1.5 Km
13 Ông Huy Tân An 01645323527 2 người Miễn phí   1.5 Km
14 Ông Hợi Cát Tân An   3 nam Miễn phí   1 Km
15 Ông Huấn Tân An 0988787048 3 người Miễn phí   1 Km
16 Bà Lợi Tân An 01697189994 4 người Miễn phí   1 Km
17 Bà Cầm Cháu Tân An 01678782427 8 người Miễn phí   1 Km
18 Ông Hùng Tân An 01646811815 10 người Miễn phí   1 Km
19 Anh Đỉnh Tân An 0988961038 3 người
 
Miễn phí   1 Km
20 Ông Phương Tân An   2 người Miễn phí   1 Km
21 Ông Dũng Tân An 0983970155 3 người Miễn phí   1 Km
22 Bà Lai Tân An   5 nữ Miễn phí   1 Km
23 Ông Chương Tân An   3 nữ Miễn phí   1 Km
24 Anh Huy Tân An 0973271549 3 nữ Miễn phí   1 Km
25 Anh Duyệt Tân An 0976873892 5 người Miễn phí   1 Km
26 Ông Hạnh Tân An 01685632737 5 người Miễn phí   1 Km
27 Anh Thông Tân An 01693236512 3 người Miễn phí   1 Km
28 Anh Sơn Tân An 0941496801 4 nữ Miễn phí   1 Km
29 Ông Anh Tân An 01656103081 3 nam Miễn phí   1 Km
30 Chú Hồng Bình Luật 01648018437 6 người Miễn phí   1 Km
31 Bà Thanh Bình Luật 01626461139 5 người Miễn phí   1 Km
32 Bác Kỳ Vân Bình Luật 01676286005 4 người Miễn phí   1,2  Km
33 Gì Liên Bình Luật 0986109236 3 nam Miễn phí   1 ,2 Km
34 Ông bà Sen Bình Luật 0906215350 2 nữ Miễn phí   1 ,2 Km
35 Bà Điểu Bình Luật 0941828200 4 nữ Miễn phí   1 ,5 Km
36 Chú Đỉnh Bình Luật 0977443509 4 người Miễn phí   1,5 Km
37 Chú Ngợi Bình Luật 0973442948 4 người Miễn phí   1,5 km
38 Ông Thiện Trung Trạm 01676677357 5 nam Miễn phí   2 km
39 Ông Tính Trung Trạm 01634130554 5 nam Miễn phí   2 km
40 Chị Hằng Đông Châu 0988591011 5 nữ Miễn phí   2km
41 Ông Hiếu Trung Trạm 0944015297 3 nữ Miễn phí   2 km
Tổng     176 176 chổ ở
miễn phí
   
 
 
 
TẠI XÃ CẨM THÀNH - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH
Bí thư Đoàn xã: Hà Thị Hồng Trang - 0912.313.188
TT Hộ gia đình Địa chỉ
(Thôn, xóm, TDP)
SĐT liên hệ Nội dung hỗ trợ Khoảng cách tới điểm thi
Số lượng chỗ cho thí sinh Mức kinh phí
(miễn phí, thuê giá?...)
Hỗ trợ các
điều kiện khác
(Nấu ăn: có, không? Hoặc các điều kiện khác)
1 Chị Thiêm Hưng Mỹ 0948736945 10 Miễn phí <100m
2 Bác Lợi Hưng Mỹ 01659805533 04 Miễn phí   <100m
3 Anh Thiện Hưng Mỹ 0904722570 03 Miễn phí <100m
4 Anh Hồng Hưng Mỹ 0973444939 05 Miễn phí   <100m
5 Chị Chiện Hưng Mỹ 0973444939 03 Miễn phí   <100m
6 Bà Châu Hưng Mỹ 01674690457 03 Miễn phí   <100m
7 Anh Tịch Hưng Mỹ 0943928279 03 Miễn phí   <10m
8 Chị Thái Hưng Mỹ 01688411418 05 Miễn phí <10m
9 Chị Châu Hưng Mỹ 0986008267 04 Miễn phí   <10m
10 Chị Thu Hưng Mỹ   02 Miễn phí <100m
11 Anh Lành Hưng Mỹ 0944470329 03 Miễn phí <100m
12 Chị Vinh Hưng Mỹ 0978259315 03 Miễn phí <100m
13 Anh Hương Hưng Mỹ 01666155175 03 Miễn phí   <100m
14 Chị Liên Hưng Mỹ   03 Miễn phí   <100m
15 Anh Mạnh Hưng Mỹ 01667873596 05 Miễn phí   <100m
16 Bác Quang Hưng Mỹ 01679876212 02 Miễn phí   <100m
17 Chị Trâm Hưng Mỹ 01252555142 03 Miễn phí <100m
18 Anh Long Hưng Mỹ 0972998596 02 Miễn phí <100m
19 Anh Thọ Hưng Mỹ 01657829829 03 Miễn phí <100m
20 Chị Hồng Hưng Mỹ 0167335712 06 Miễn phí <100m
21 Bác Minh Hưng Mỹ 01635345690 05 Miễn phí   <100m
22 Chị Hiền Hưng Mỹ   02 Miễn phí   <100m
23 Chị Lam Hưng Mỹ 0978612639 03 Miễn phí   <100m
24 Chị Ngọc Hưng Mỹ 0973860339 10 Miễn phí <100m
25 Bác Khuy Hưng Mỹ 0975648490 07 Miễn phí   <100m
26 Phan Thị Kim Oanh Hưng Mỹ 0942301463 06 Miễn phí 50m
Tổng     108 108 chổ ở
miễn phí
   
 
 
 
TẠI XÃ CẨM THÀNH - ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS ĐẠI THÀNH
Bí thư Đoàn xã: Hà Thị Hồng Trang - 0912.313.188
TT Hộ gia đình<