Phẩm chất Bộ đội cụ Hồ mãi mãi tỏa sáng

Thứ ba - 16/12/2014 22:55
          70 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nên những kỳ tích vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ Quốc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Những chiến công vang dội của Quân đội ta trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất tổ quốc; cùng toàn dân đánh thắng hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; những cống hiến to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc, biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xứng đáng được chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
          Trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, Quân đội ta đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc biên giới tổ quốc. QĐND Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh chính quy và hiện đại đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới mà Đảng và nhân dân giao phó.
          Quá trình hình thành và phát triển của lực lượng vũ trang huyện Cẩm Xuyên luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu trưởng thành của QĐND Việt Nam. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đã có hàng vạn con em Cẩm Xuyên hăng hái tham gia các lực lượng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với một lòng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, trong số đó có nhiều người đã ra đi mãi mãi không về, nhiều người đã bỏ lại một phần xương máu của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đến nay, toàn huyện có 25 tập thể và 03 cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân, 146 Mẹ Việt Nam anh hùng, 3.247 Liệt sỹ, 6.965 Thương binh.
          Tiếp nối truyền thống hào hùng, những chiến công hiển hách của Quân đội và nhân dân trong suốt 70 năm qua, những cựu chiến binh, những cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Cẩm Xuyên hôm nay, luôn tỏ rõ là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội gắn với cũng cố Quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng địa phương, tích cực tham gia các hoạt động giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cháy rừng. Nhiều đồng chí là cựu chiến binh, là cán bộ quân đội nghỉ hưu, tuy đã về với cuộc sống đời thường nhưng vẫn tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của mình, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gắn bó đùm bọc lẫn nhau, động viên con cháu học tập, công tác tiến bộ; tích cực tham gia các phong trào thi đua hành động cách mạng, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trở thành lực lượng tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho chính quyền, đoàn thể và nhân dân ở địa phương. Nhiều cựu chiến binh đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào, tự nguyện chặt nhiều cây cối, tháo gỡ tường rào, hiến đất… góp phần tạo sự lan tỏa, niềm tin trong nhân dân để mọi người cùng góp sức, góp của xây dựng nông thôn mới. Có thể khẳng định rằng, dù bất cứ ở đâu, làm bất cứ việc gì thì phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” vẫn mãi luôn được tỏa sáng.
          Trong những năm tới tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột sắc tộc, tôn giáo ly khai, bạo loạn, mất ổn định chính trị, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực.
          Đất nước ta qua những năm đổi mới kinh tế - xã hội có bước phát triển, tình hình an ninh, chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày một nâng cao. Bên cạnh những thuận lơi cơ bản, nước ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, trong đó các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước, nhân dân ta; đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn, lật đổ; lợi dụng những vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền… nhằm xóa bỏ con đường đi lên CNXH của dân tộc ta.
          Để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, đòi hỏi các lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng vũ trang huyện Cẩm Xuyên nói riêng phải tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chiến lược cách mạng của Đảng đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Mỗi cán bộ chiến sĩ LLVT, mỗi cựu quân nhân của huyện nhà phải góp phần tích cực cùng với toàn Đảng, toàn dân làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, chủ động đối phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xảy ra. Tập trung chỉ đạo, tổ chức xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nội bộ đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.
          - Tăng cường củng cố và hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân trên từng địa bàn huyện. Xây dựng LLVT huyện nhà vững mạnh về mọi mặt; chủ động nắm chắc, và dự báo đúng mọi tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống nẩy sinh góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng -  an ninh.
          - Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; đề cao tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” mãi mãi tỏa sáng trong lòng nhân dân.
          - Đối với các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, tôi mong muốn và đề nghị các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu của mình, đoàn kết cùng với các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt cùng với nhân dân huyện nhà chung tay thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ GẶP MẶTTác giả bài viết: BAN BIÊN TẬP

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây